"The Small Friendly German Town On The Dakota Prairie"